O projekcie

Cel projektu

Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Dnia 15 maja 2020 r. Spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt jest zlokalizowany w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.

Celem głównym Projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu w Bydgoszczy. Cel główny jest bezpośrednio związany z celem głównym priorytetu inwestycyjnego 6.I. II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. „Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu”.

Zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów podlegających składowaniu.

Cel główny wynika z szeregu celów szczegółowych takich jak:

Zwiększenie recyklingu odpadów

Zwiększenie ilości odpadów komunalnych podlegających odzyskowi oraz unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie;

Ekologiczne środdowisko

Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie;

Zwiększenie świadomości mieszkańców

Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu;

Pozytywny efekt gospodarczy

Uzyskanie pozytywnego efektu gospodarczego, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej społeczności w związku z realizacją Projektu.