back

Prace przy rozbudowie sortowni idą pełną. Raport nr 1

Prace przy rozbudowie sortowni idą pełną. Raport nr 1

Prace przy rozbudowie sortowni idą pełną. Raport nr 1

W ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstaje nowa hala sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalnym, wiatą magazynową, zbiornikiem na wodę opadową, placami i drogami wewnętrznymi, stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Po zakończeniu prac przygotowawczych oraz robót ziemnych polegających m.in. na wycince drzew i krzewów, profilowaniu podłoża, makroniwelacji i wykonaniu stabilizacji terenu pod budowę nowej hali sortowni odpadów Wykonawca przystąpił do realizacji etapu robót budowlanych. W pierwszym rzędzie wykonywane są prace związane z posadowieniem stóp fundamentowych. Równolegle rozpoczęto roboty branżowe w zakresie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.