back

Increasing the value of the project

Increasing the value of the project

Increasing the value of the project

ProNatura otrzymała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie wartości Projektu modernizacji Stacji Segregacji Odpadów.

Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację jednego z zadań w ramach projektu – Dostawę maszyn i urządzeń. Otrzymana oferta (55 523 430,00 zł brutto) przekraczała wartość uwzględnioną w Umowie o dofinansowanie Projektu. W związku z tym postępowanie przetargowe zostało unieważnione i wszczęte ponownie, a Spółka złożyła w dniu 26 listopada 2020 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmiany w Projekcie pn. ?Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy? polegające na  zwiększeniu wartości Projektu oraz wydłużeniu terminu jego realizacji. Dnia 1 lutego 2021 r. Spółka otrzymała odpowiedź NFOŚiGW na przedmiotowy wniosek zawierającą zgodę na zwiększenie wartości Projektu.

Zawarto aneks do umowy, zgodnie z którym wartość całkowita inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Stacji Segregacji Odpadów wynosi 97 985 396,02 zł brutto i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, pożyczki Funduszu oraz częściowo ze środków własnych.