back

Further investments in ProNatura

Further investments in ProNatura

Further investments in ProNatura

“Mała modernizacja? sortowni za nami, umowa na dofinansowanie podpisana ? ruszamy z ?dużą modernizacją? za ponad 41 mln zł!

“Mała modernizacja”

W grudniu 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie drugiego etapu (o pierwszym etapie ? TUTAJ) modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów, polegającego na rozbudowie istniejącej linii o system przenośników i separator optyczny. Zwiększenie ilości odpadów pozyskanych dzięki zastosowaniu dodatkowego separatora  ma związek z obowiązkiem osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł 5 500 000 zł.

“Duża modernizacja”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie projektu rozbudowy oraz modernizacji Stacji Segregacji Odpadów ProNatury. 15 maja 2020 r. Spółka podpisała z NFOŚiGW umowę, zgodnie z którą ma otrzymać od Funduszu maksymalną kwotę, o którą wnioskowała, czyli ponad 41 milionów złotych.

Przedmiotem umowy jest udzielenie ProNaturze dofinansowania na realizację projektu ?Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w ramach POliŚ (?)?. Umowa o dofinansowanie nr POliŚ.02.02.00-00-0033/18-00 podpisana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Fundusz udzieli dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 41 416 488,18 zł, w tym 0% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 100% tej kwoty tytułem płatności.

Realizacja Projektu ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych a także sprawić, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami. Modernizacja ma zwiększyć szanse na osiągnięcie przez miasto Bydgoszcz wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w 2022 r. i latach następnych. Zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 61 320 600,28 zł i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania NFOŚiGW, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.